Αρχέγονη μυθιστορία(Ε' μέρος): Η εποχή των ημίθεων και οι απόγονοι των ΟλυμπίωνΉ εποχή τού γένους τών Η Μ Ι Θ Ε Ω Ν, ξεχωρίζει από τήν πολεμική ικανότητα καί αρετή τών Ελλήνων πού θά καταβάλλει τούς πάντες. Οί Θεοί εποίησαν πρώτον τό χρυσούν γένος τών Ελλήνων, έπειτα τό αργυρούν καί τρίτον τό χαλκούν γένος. Μετά εποίησαν τό γένος τών Ηρώων ή Ημιθέων καί τέλος τό σιδηρούν γένος, ήτοι τούς παρόντας. 
Αυτές οί γενεές πού έζησαν πρίν τόν πολυθρύλιτο πόλεμο είναι ίσως οί σπουδαιότερες τής Ελληνικής Ιστορίας. Αποτελούν τό γένος τών Ημιθέων καί τού Χάλκινου τών Θνητών. Σέ αυτήν τήν περίοδο οί Έλληνες επικράτησαν όλου τού γνωστού κόσμου κατακράτος. Ή ζωή αυτών τών Ηρωών υπήρξε πρότυπο ανδρείας καί αρετής, καί γενικώς απετέλεσε τόν Ελληνικό πρότυπο ζωής. Οί αρχηγέται όλων τών Βασιλικών οίκων ήσαν απόγονοι Θεών : 


• Ό Περσεύς όστις ανήκεν είς τό Βασίλειον γένος τού Άργους, εγεννήθη έκ τού Διός καί τής Δανάης, θυγατρός τού βασιλέως τού Άργους Ακρισίου. 
• Ό Ήρακλής όστις ανήκον είς αυτό τό γένος, έκ τού Διός καί τής Αλκμήνης, θυγατρός μέν τού Ηλεκτρύωνος γυναίκας δέ Αμφιτρύωνος τού εγγονού τού Περσέως. 
• Ό Κάστωρ καί ό Πολυδεύκης δίδυμοι αδελφοί ανήκοντες είς τήν Λακωνική γενεά ήσαν γόνοι Διός καί ονομάζονταν Διόσκουροι. 
• Ό Πελίας καί Νηλεύς αδελφοί δίδυμοι, ανήκοντες είς τό Βασίλειον γένος τής έν Θεσσαλία Ιωλκού ήσαν παίδες τού Ποσειδώνος. 
• Ό Αιθαλίδης υιός τού Ερμού έκ Θεσσαλίας. Τού Ερμού επίσης υιοί ήσαν οί Θεσσαλοί Εύρυτος καί Εχίων. 
• Ό Ιαλμενός έκ Βοιωτίας υιός τού Άρεως. 
• Ό Ίδμων καί ό Ναύπλιος υιοί Ποσειδώνος ανήκοντες είς τήν γενεάν τού Άργους. 
• Υιός τού Γλαύκου βασιλέας τής Κορίνθου καί εγγονός τού Σισύφου ήταν ό Ιππόνοος αλλά εξαιτίας τού αθέλητου φόνου τού αδελφού του ή κάποιου ευγενούς τής Κορίνθου κατ’άλλους, ονομάσθη Βελλεροφόντης ή Βελλεροφών. Γιά τόν λόγο αυτόν εκπατρίσθη καί πήγε στήν Τίρυνθα στόν Βασιλέα Προίτο, τού οποίου ή γυναίκα Σθενεβοία τόν αγάπησε παράφορα καί επειδή ό Βελλερεφόντης αρνήθηκε τόν έρωτά της, εκείνη τόν συκοφάντησε στόν άνδρα της. Ό Προίτος τότε τόν έστειλε στόν πεθερό του Ιοβάτη Βασιλέα τής Λυκίας. Εκεί ό Βελλερεφόντης σκότωσε τό τέρας Χίμαρα μέ τόν Πήγασο (τόν πήγασο τόν είχε δαμάσει μέ τήν βοήθεια τής Αθηνάς) καί παντρεύτηκε τήν Φιλονόη κόρη τού Ιοβάτη. Από εκείνην απέκτησε τόν Ίσανδρο, τόν Ιππόλοχο καί τήν Λαοδάμεια. Ό Δίας τόν γκρέμισε στήν γή, επειδή θέλησε μέ τόν Πήγασο νά φθάσει είς τούς ουρανούς. Από τότε έμεινε κουτσός καί τυφλός. Ό Πεσεύς επιχειρεί νά σκοτώσει τήν Μέδουσα καί ό Θεογένης μέ τήν εξαίσια ρώμη του, έλαβε 1400 στεφάνους καί ήταν νικητής σέ όλους τούς αγώνες.
• Ό Κέκροψ μισός ανήρ καί μισός τέρας ήτο ό πρώτος Βασιλέας τής Αθήνας. 
• Ό Κάδμος παντρεύτηκε τήν Αρμονία θυγατέρα τού Άρεως καί Αφροδίτης καί απέκτησε τήν Ινώ, τήν Σεμέλη, τήν Αγαύη, τήν Αυτονόη. Ό Κάδμος ήτο εγγονός τού Ποσειδώνους. Προιστορικές μαρτυρίες συνδέουν τόν Κάδμο μέ τήν Βοιωτία. Κατά μεταγενεστέρας παραδόσεις ό Κάδμος εμφανίζεται υιός τού Αγήνορος καί τής Τηλεφάσσης, αδελφός τής Ευρώπης, τού Κίλικος καί τού Φοίνικος. Άλλοι αναφέρουν ώς μητέρα του τήν Αργιόπη καί ώς αδελφό του τόν Θάσο (εκτός τού Φοίνικος καί Κίλικος).


• Ό Αγήνωρ μετά τήν αρπαγή τής Ευρώπης από τόν Δία, διέταξε τούς υιούς αυτού νά αναζητήσουν τήν αδελφή των καί νά μήν επιστρέψουν δίχως αυτήν. Οί περιπλανήσεις των δέν πέτυχαν τόν σκοπό των καί γιαυτό εγκαταστάθησαν σέ άλλους τόπους, όπου έγιναν ιδρυταί αποκιών καί πόλεων (Ηρόδοτος, Σικελιώτης). 
Μερικές από αυτές πήραν καί τήν ονομασία των από τόν αρχηγό τής αποστολής :
• Φοινίκη από τόν Φοίνικα
• Κιλικία από τόν Κίλικα
• Θάσος από τόν Θάσο
• Καδμία από τόν Κάδμο (Θήβα).
Τά σχετικά μέ τόν Κάδμο καί τήν Θήβα παραδίδονται γιά πρώτη φορά από τόν Ευριπίδη ό οποίος χρησιμοποιεί παλαιότερες πήγες. Αργότερα ό Κάδμος μέ τήν Αρμονία εγκατελείπουν τήν Θήβα αφήνοντας τήν Βασιλεία στόν υιό αυτού Πολύδωρο καί επήγαν στήν Ήπειρο. Κατόπιν γέννησε τόν Ιλλυριό πού ήταν καί ό τελευταίος υιός του. 
Ή Ιλλυρία αποτελούνταν από φυλές πού απάρτιζαν τό Ιλλυρικό έθνος :
1. Εγχελεάς από τόν Εγχελέα υιό τού Ιλλυριού
2. Αυταριάτας από τόν Αυταριάτη υιό τού Ιλλυριού
3. Δαρδάνους από τόν Δάρδανον υιό τού Ιλλυριού
4. Μαίδους από τόν Μαίδο υιό τού Ιλλυριού
5. Ταυλαντίνους από τόν Ταυλαντίνο υιό τού Ιλλυριού
6. Περραιβούς από τόν Περραιβό υιό τού Ιλλυριού.


Οί Ιλλυριοί στόν τρωικό πόλεμο είναι μέ τό μέρος τών Αχαιών μέ αρχηγούς τόν Ελεφήνορα καί Χαλκόδοντα. Απόγονος τού Ινάχου (υιός τού Ουρανού) ήταν ό Πελασγός καί Γελάνορας, ό οποίος Γελάνορας ήτο Βασιλέας τού Άργους. Αυτόν τόν διαδέχθη στόν Θρόνο τού άργους ό Δαναός πού καταγόταν από τόν Ήλιο ή τόν Απόλλωνα. Στό Άργος έκτισε ακρόπολι καί ναό τού Απόλλωνος. Δίδαξε τούς Αργείους γεωργία καί έκαμε τήν χώρα εύφορη, μέ τίς πηγές πού ανεκάλυψε ή κόρη του Αμμώνη. Ό Δαναός έζησε γιά πολλά χρόνια καί πέθανε ειρηνικά σέ βαθεία γεράματα τιμώμενος από τούς Αργείους. Ό Όμηρος ονομάζει όλους τούς Έλληνες Δαναούς. Στό Άργος βέβαια τό όνομα συναντάται από τήν κόρη τού Βασιλέως τού Άργους Ακρισίου. Τήν Δανάη τήν ερωτεύθηκε ό Δίας καί εγεννήθη ό Περσέας. Ο Αίγυπτος από όπου προέρχεται καί ή Αίγυπτος ήταν αδελφός τού Δαναού. Ό Δαναός συναντάται στίς θρησκείες τών Αιγυπτίων (όπου ίδρυσε τό ιερό τού Άμμωνα ), τών Συρίων, Αμμοραίων καί τόν ταυτίζουν μέ τόν Θεό Ήλιο (Βαάλ, τόν Βήλο δηλαδή Ήλιο) καί προστάτη τής γεωργίας. Αυτή ή εξέλιση είναι απολύτως φυσιολογική. Γιά 2000 χρόνια ή Μυκηναϊκή Αυτοκρατορία από τήν Βαβυλώνα έως τήν Ιβηρική χερσόνησο επικρατούσε σέ στρατιωτικό, εμπορικό καί επομένος θρησκευτικό επίπεδο. 
Είς τήν Φρυγίαν εκυβερνούσε ό Τάνταλος καί ο Πέλοψ είς τήν Πελοπόννησον. Υιός αυτού ό Μέγας Ατρέας καί εκείνου ό Αγαμέμνων. Ό Πέλοψ ήτο εγγονός τού Διός καί τής Ωκεανίδος. Υιός τού Αιόλου ήτο ό Αθάμας πού εβασίλευε στήν Βοιωτία Ορχομενού, λαβών σύζυγόν του τήν Θεά Νεφέλην πού εγέννησε τόν Φρίξον καί τήν Έλλην. Αργότερα εγκατέλειψε τήν Νεφέλην καί πήρε τήν Ινώ κόρη τού Κάδμου καί γέννησε τόν Λέαρχο καί Μελίκετην. Ή Ινώ προκάλεσε λοιμό καί οί Δελφοί συμβούλεψαν τόν Αθάμα νά σκοτώση τόν Φρίξο. Τότε ή Νεφάλη διά τού Ερμού δίδει τό χρυσόμαλλον δέρας διά τού οποίου ό Φρίξος καί ή Έλλη έφυγον μετέωροι. Ή Έλλη έπεσε στήν θάλασσα πού ονομάσθη «Έλλης- πόντος». Ό Φρίξος έφτασε στή Κολχίδα όπου ό Αιήτης υιός τού Ηλίου τόν νύμφευσε μέ τήν Χαλκιόπη. Ό Πελίας καί ό Νηλεύς υιοί τού Ποσειδώνος συμφώνησαν Βασιλέας τής Ιωλκού νά είναι ό Πελίας καί ό Νηλεύς ίδρυσε τήν Πύλο καί γέννησε 12 υιούς τών οποίων επιφανέστερος υπήρξε ό Νέστωρ. Ό Πελίας έστειλε τόν Ιάσωνα νά φέρει πίσω τό χρυσόμαλλον δέρας, διότι σύμφωνα μέ χρησμό θά τού έπερνε τόν Θρόνο. Ό Ιάσων αποδέχθη τήν πρόταση τού Πελία, χωρίς νά γνωρίζει ότι τό σχέδιο του ήταν νά σκοτωθεί από τόν Αιήτη ή τό τέρας πού φύλαγε τό δέρας.
Μέγιστος τών Ηρώων ό Η ρ α κ λ ή ς υιός τού Διός καί τής Αλκμήνης. Σέ βρεφική ηλικία έπνιξε δύο φοβερά φίδια πού έστειλε ή Ήρα γιά νά τόν σκοτώσουν αυτόν καί τόν αδελφό τού Ίφικλο. 

ΗΡΑΚΛΗΣ

Έφηβος σκότωσε τό λιοντάρι στόν Κιθαιρώνα πού αποδεκάτιζε τά κοπάδια τού Θεσπιού. 
Νυμφεύθηκε τήν Διηάνειρα καί αργότερα ερωτεύθηκε τήν Ιόλη. Ή Διηάνειρα ζήλευε καί τού έστειλε νά φορέσει χιτώνα ό οποίος ήταν δηλητηριασμένος μέ τό αίμα τού Νέσσου, χωρίς εκείνη νά τό ξέρει νομίζοντας ότι θά τόν προστατεύσει από τό νά ερωτευθή άλλην. Ό χιτώνας κόλλησε στίς σάρκες του καί απελπισμένος ανέβηκε στήν Οίτη όπου καί καιγόταν. Οί Θεοί όμως όταν οί φλόγες τόν τύλιξαν, τόν πήραν καί τόν ανέβασαν στόν Όλυμπο όπου ενυμφεύθη τήν Ήβη καί έμεινε Αθάνατος. Ό Ηρακλής ίδρυσε τά Άβδηρα ενώ ήταν καί Ολυμπιονίκης. Λεγόταν Αλκίδης, εγεννήθη είς τάς Θήβας καί τόν μεγάλωσε ό Τηλέφως. Μέ τόν Άβδηρο εκτέλεσε τόν 8ον άθλο του, όπου καί πέθανε ό Άβδηρος.Ο Ηρακλής γεννήθηκε στη Θήβα. Από μικρό παιδί έδειξε την εξαιρετική δύναμη που διέθετε: Στη βρεφική του κούνια σκότωσε δύο φίδια που έστειλε εναντίον του η Ήρα (η οποία του φερόταν πάντα εχθρικά) και αυτό ήταν το πρώτο του κατόρθωμα. Όταν ενηλικιώθηκε πήρε μέρος στον πόλεμο των Θηβαίων κατά των Ορχομενίων, στον οποίο νίκησαν οι πρώτοι. Στον πόλεμο αυτόν ο Ηρακλής διακρίθηκε. Ο βασιλιάς της Θήβας Κρέονας για να τον τιμήσει του έδωσε για γυναίκα την κόρη του Μεγάρα. Μ’ αυτήν ο Ηρακλής απέκτησε τρεις γιους, τους οποίους όμως σκότωσε μαζί με τη μητέρα τους, σε μια έκρηξη παραφροσύνης που του προκάλεσε η Ήρα. Για να εξιλεωθεί απ’ αυτό το αμάρτημα, το μαντείο των Δελφών χρησμοδότησε πως έπρεπε να υπηρετήσει 12 χρόνια το βασιλιά της Τίρυνθας Ευρυσθέα. Κατά την παράδοση, τότε για πρώτη φορά η Πυθία ονόμασε τον ήρωα «Ηρακλέα», δηλαδή άνθρωπο που θα αποκτήσει δόξα εξαιτίας της Ήρας, ενώ ως τότε ονομαζόταν Αλκ(ε)ίδης.
Όταν ανδρώθηκε σκότωσε τόν Εργίνο καί πήρε γυναίκα του τήν Μέγαιρα. Τόν έπιασε μανία όμως μία ημέρα καί σκότωσε τήν ίδια καί τά παιδιά του. Γιά νά εξαγνισθή δέχθηκε νά υπηρετήση γιά δώδεκα χρόνια τόν Βασιλέα τής Τίρυνθας Ευρησθέα καί νά εκτελέση 12 φοβερούς άθλους.Υπακούοντας στο χρησμό ο Ηρακλής πήγε στην Τίρυνθα. Εκεί, του ανέθεσε ο Ευρυσθέας να εκτελέσει άθλους σχεδόν αδύνατους, τους οποίους όμως αν εκτελούσε, σύμφωνα με το χρησμό του μαντείου, θα γινόταν αθάνατος. Τα κατορθώματα αυτά, γνωστά ως «άθλοι του Ηρακλέους».